Chránená dielňa

Náhradné plnenie

Potlač reklamných predmetov

Potlač na reklamné predmety je jednou z najčastejších služieb využívaných v rámci náhradného plnenia.

Potlač na textil

Ďalšou vhodnou možnosťou ako efektívne využiť náhradné plnenie je naša ponuka potlače, vyšitia grafických motívov  na textil a pracovné odevy.

Reklamné služby

Táto skupina reklamných služieb zahŕňa širokú paletu produktov ako sú:  rôzne tlačoviny, prospekty, reklamné panely, brožúry,  …

Hardvér, softvér

Jednou z našich ponúk a možnosť ako využiť náhradné plnenie je predaj počítačových zostáv a kancelárskej techniky.

"Množstvo spokojných zákazníkov je dostatočnou garanciou kvality a profesionálnosti naších služieb. Ďakujeme im za spoluprácu a prejavenú dôveru. "

Referencie

Pozrite si naše najnovšie referencie

Mar 14, 2012

Mar 1, 2012

Okt 14, 2011

Okt 6, 2011

Okt 4, 2011

Previous Next


"Náhradné plnenie"

Každý zamestnávateľ, resp. každá spoločnosť, ktorá má v pracovnom pomere viac ako 20 pracovníkov je podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinný(á) zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v pomere 1:20, čiže na každých 20 zamestnancov má byť zamestnaný aj jeden pracovník so zdravotným postihnutím (v percentách je to 3,2% zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu zamestnancov, ktorý predstavuje priemerný evidenčný počet zamestnancov za kalendárny rok).

Ak zamestnávateľ nezamestnáva povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím je povinný najneskôr do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka zaplatiť odvody štátu za každého občana, ktorý mu chýba do povinného podielu, odvod vo výške 0,9 - násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štrťrok kalendárneho roka. (Celková cena práce za rok 2011 bola vyčíslená na 1005,888 €, čiže odvod vo výške 0,9 - násobku predstavuje sumu 905 €).

V prípade, že nezamestnávate alebo z rôznych dôvodov nemôžete zamestnať zdravotne postihnutého občana a chcete sa vyhnúť pokute, zákon (č. 139/2008 Z.z. o Službách zamestnanosti týkajúcich sa povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím) Vám umožňuje plniť túto povinnosť náhradným plnením t.j. zadaním zákazky chránenej dielni vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce ( Pre rok 2011 táto suma predstavuje čiastku 804 € za každého chýbajúceho zamestnanca so zdravotným postihnutím).

Samotné náhradné plnenie je o 101 eur výhodnejšie za každého ZŤP zamestnanca ako platiť odvod štátu.

Nespornou výhodou takejto možnosti je použitie prostriedkov na konkrétne účely t.j. služby resp. tovary, ktoré potrebujete a zároveň svojim rozhodnutím podporíte zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa v dnešnej situácii iba ťažko uplatňujú na otvorenom trhu práce.